Privacy Verklaring

Inleiding

De Jong Advocatuur neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In deze Privacy Verklaring leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in deze Privacy Verklaring lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan deze Privacy Verklaring aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met [email protected].

Wie is De Jong Advocatuur ?

De Jong Advocatuur is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (3524 GA) Utrecht aan de Lunettenbaan 65, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30276122.

De Jong Advocatuur is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt De Jong Advocatuur uw gegevens ?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor De Jong Advocatuur persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens De Jong Advocatuur voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door De Jong Advocatuur worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:Verlenen van de dienst zelf
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:7 jaar
  
Doeleinde:Afhandelen klachten
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:7 jaar
  
Doeleinde:Facturatie
Gegevens:NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren
Grondslag:Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn:7 jaar
  

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde:Identiteitsverificatie
Gegevens:Naam, BSN-nummer
Grondslag:Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang:Zonder identiteitsverificatie mag onze organisatie geen dossier behandelen van een client.
Bewaartermijn:7 jaar
  

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens ?

De Jong Advocatuur heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten ?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw dossier. Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij De Jong Advocatuur over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u heeft gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw dossier kan veranderen, kunt u een verzoek hiertoe doen bij De Jong Advocatuur. U kunt verzoeken dat De Jong Advocatuur uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U heeft daarnaast, onder voorwaarden, het recht om De Jong Advocatuur te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van De Jong Advocatuur of een derde plaatsvindt, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U heeft het recht uw persoonsgegevens van De Jong Advocatuur te verkrijgen. De Jong Advocatuur zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, heeft u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat De Jong Advocatuur u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door De Jong Advocatuur

Een verzoek kan verstuurd worden naar [email protected]. De Jong Advocatuur zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat De Jong Advocatuur een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien De Jong Advocatuur uw verzoek afwijst zal in het antwoord aangegeven worden waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat De Jong Advocatuur verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan deze Privacy Verklaring worden gewijzigd ?

Deze Privacy Verklaring kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Privacy Verklaring na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen ?

Mocht u nog vragen hebben over deze Privacy Verklaring, de wijze waarop De Jong Advocatuur uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Ook als u een klacht hebt over de manier waarop De Jong Advocatuur uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar [email protected]. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Reacties zijn gesloten.