Waarom uitkeringen

uitkering in UtrechtVerschillende uitkeringen

Het kantoor is gespecialiseerd in uitkeringszaken. Daaronder vallen in de eerste plaats de uitkeringen die het UWV verstrekt, die meestal werknemersuitkeringen worden genoemd. Dit betekent dat u om in aanmerking te kunnen komen voor een dergelijke uitkering werknemer moet zijn geweest. Alleen dan immers heeft u premie voor deze werknemersuitkeringen betaald.

Maar ook indien u geen werknemer bent kunt u in aanmerking komen voor een uitkering. Denk bijvoorbeeld aan de bijstandsuitkering, die door de gemeente wordt verstrekt. U heeft hier nooit premie voor betaald, maar wanneer u aan de wettelijke vereisten voldoet kunt u toch voor een bijstandsuitkering in aanmerking komen. Strikt genomen betreft het hier dan ook geen sociale verzekering, aangezien u hiervoor zoals gezegd immers vooraf geen premie heeft behoeven te betalen. Vandaar dat bijstand daarom geen sociale verzekering wordt genoemd, maar een sociale voorziening. Net als overigens de Wajong-uitkering die door het UWV wordt verstrekt, en bedoeld is voor hen die vanaf hun jeugd al volledig arbeidsongeschikt moeten worden geacht, daarom de jeugdgehandicapte genoemd.

Bij de uitkeringen waarbij het kantoor u kan bijstaan kunt u bijvoorbeeld denken aan de volgende uitkeringswetten :

  • Ziektewet (ZW)
  • Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)
  • Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong)
  • Werkloosheidswet (WW)
  • Bijstand (gebaseerd op de Participatiewet, welke per 1 januari 2015 de Wet werk en bijstand heeft vervangen)

Daarnaast kan het kantoor u ook bijstaan in WMO-zaken. Hoewel het hier geen uitkering betreft hebben zaken die op grond van deze wet gevoerd kunnen worden dusdanig veel overeenkomsten met de procedures in het kader van de uitkeringen, dat u voor dergelijke zaken ook bij het kantoor terecht kunt :

  • Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

De WMO is een wet die er op is gericht om mensen maatschappelijke ondersteuning te bieden, zodat men zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren en actief kan blijven meedoen in de samenleving. Een van de bekendste voorzieningen uit deze wet betreft de Hulp bij het Huishouden en de Wmo-pas voor de regiotaxi.

Waarom uitkeringszaken

De specialisatie in uitkeringszaken komt voort uit de overtuiging dat het inkomen juist voor mensen die – al dan niet tijdelijk – afhankelijk zijn van een uitkering van enorme invloed kan zijn op hun welzijn, terwijl zij juist in het algemeen weinig invloed op hun inkomen kunnen uitoefenen. Wanneer deze uitkering dan vervolgens wordt gekort of erger nog wordt ingetrokken of geweigerd, dan kan dat zeer verstrekkende gevolgen hebben, niet alleen op het leven van degene op wie het recht op uitkering rechtstreeks betrekking had, maar ook op het leven van de overige gezinsleden die mede afhankelijk zijn van deze uitkering.

Het is de filosofie van het kantoor dat juist deze mensen daarom rechtsbijstand het hardste nodig hebben. Vandaar dat het kantoor zich volledig op deze groep is gaan richten. Dit heeft er uiteindelijk zelfs toe geleid dat het kantoor, dat al sinds 1994 in Utrecht is gevestigd, vanaf 2001 alleen nog maar dit soort zaken doet.

Specifieke aanpak De Jong Advocatuur

Het kantoor is kleinschalig van opzet. Dit betekent dat uw zaak altijd door dezelfde advocaat gedaan wordt. U heeft dus altijd hetzelfde aanspreekpunt. In de visie van het kantoor past daarbij een informele sfeer, waarbij u vooral snel en direct ’to the point’ kunt komen. Als deze werkwijze u aanspreekt, zult u zich bij De Jong Advocatuur direct op uw gemak voelen.

Wat kan het kantoor voor u betekenen

Hoewel het kantoor u in principe bij alle soorten van uitkeringszaken kan bijstaan, kunt u helaas niet voor ieder uitkeringsprobleem terecht. Dit heeft alles te maken met het feit dat het kantoor hoofdzakelijk op basis van toevoegingen werkt. Wat een toevoeging is wordt uitgelegd bij het onderwerp ‘Raad voor Rechtsbijstand’, in het menu boven aan deze pagina te vinden onder ‘Werkwijze’.
Het komt er kort gezegd op neer dat wanneer de Raad voor Rechtsbijstand van oordeel is dat u voor uw zaak geen toevoeging kunt krijgen, omdat uw probleem niet al te ingewikkeld wordt geacht waardoor u het volgens de Raad ook zonder advocaat af zou kunnen, dat het kantoor u in deze zaak dan in het algemeen ook niet zal bijstaan. Bij een ander kantoor zou u zich dan natuurlijk eventueel wel nog kunnen laten bijstaan, maar uiteraard op voorwaarde dat u daar dan de kosten van de advocaat volledig zelf betaalt, aangezien de overheid uw kosten van rechtsbijstand zonder toevoeging immers niet zal vergoeden.

Een tweede belangrijke reden voor afwijzing van uw verzoek om een toevoeging is wanneer het financiële belang van uw zaak minder is dan € 500. Ook dan zult u de zaak dus zelf moeten doen, tenzij u bereid bent een kantoor tegen het daar geldende uurtarief te betalen. Let wel, dit staat dus los van de toets door de Raad voor Rechtsbijstand van de hoogte van uw inkomen en vermogen, op grond waarvan de toevoeging dus ook kan worden geweigerd. Kijk voor een uitgebreide toelichting ook hier bij het onderwerp ‘Raad voor Rechtsbijstand’, zie het menu boven aan deze pagina.

Maatschappelijk Werk Utrecht

In het algemeen betekent dit dat u zich voor het aanvragen van een uitkering in het algemeen dus niet door een advocaat zult kunnen laten bijstaan, omdat u geacht wordt dit heel goed alleen te kunnen. Ditzelfde geldt voor het aanvragen van herziening van een eerder besluit, dat wil zeggen dat u de gemeente of het UWV vraag nog een keer goed naar een eerder genomen besluit te kijken, hetgeen wat moeilijkheid betreft met het aanvragen van een uitkering gelijk wordt gesteld. Mocht u hier toch niet zelf uit kunnen komen, dan kunt u zich onder meer wenden tot het Juridisch Loket, een Rechts- of Wetswinkel, of organisaties die Maatschappelijk werk leveren zoals bijvoorbeeld Vitras of Careyn of een Wijkwinkel. Zie voor een aantal contactgegevens de Handige links uit het menu boven aan deze pagina.

Ook voor bijvoorbeeld een indienen van een klacht over de wijze waarop u door de gemeente of het UWV bent behandeld zult u zich niet door een advocaat kunnen laten bijstaan. U kunt zich daarvoor wenden tot de Gemeentelijke dan wel de Nationale Ombudsman. Aangezien Utrecht per 1 januari 2012 geen Gemeentelijke Ombudsman meer kent, dient u zich voor wat betreft een klacht tegen de gemeente Utrecht dus tot de Nationale Ombudsman te richten. Voor het antwoord op de vraag hoe dit in de omliggende gemeenten is geregeld dient u zich tot die specifieke gemeente te richten.

Concreet komt het er in het algemeen op neer dat u zich voor het voeren van een bezwaarprocedure bij de gemeente of het UWV door een advocaat kunt laten bijstaan, terwijl dit ook mogelijk is voor het voeren van een beroepsprocedure bij de Rechtbank evenals voor een hoger beroepsprocedure bij de Centrale Raad van Beroep . Uiteraard bestaat hierover pas zekerheid wanneer de Raad voor Rechtsbijstand u daadwerkelijk een toevoeging heeft verstrekt.

Reacties zijn gesloten.