Klachten & Geschillenregeling

Klachten

Het kantoor doet er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het zijn, dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van de dienstverlening.

Onze interne klachtenregeling

Bent u ontevreden over de kwaliteit van de dienstverlening dan wordt u verzocht uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Zo u beiden er niet uit komen, kunt u zich daarna wenden tot de klachtenfunctionaris binnen het kantoor.
In overleg met u zal geprobeerd worden zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem te vinden. De oplossing zal altijd schriftelijk aan u worden bevestigd.
Mocht onverhoopt dit overleg niet tot een in uw ogen bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan het kantoor heeft voorgelegd. Deze weg staat ook voor u open wanneer het kantoor niet binnen vier weken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Het kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en die voor beroep en bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage. U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van het kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht. De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere.

De Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur is niet van toepassing op geschillen die betreffen de incasso van één of meer door het kantoor aan de opdrachtgever verzonden declaraties.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Het adres van de Geschillencommissie is:

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
Postbus 90600
2509 LP Den Haag
tel. 070 310 53 10

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Nederlandse Orde van Advocaten.

Reacties zijn gesloten.