Algemene Voorwaarden

algemene voorwaardenInleiding

De Jong Advocatuur is een eenmanszaak, en hanteert de onderstaande algemene voorwaarden. Dat betekent dat de regels uit deze algemene voorwaarden van toepassing zijn op het contact dat u met het kantoor heeft.

Algemene Voorwaarden

Opdracht

 1. Het kantoor zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen en derden, de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.
 2. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door het kantoor voor hem verrichte werkzaamheden aan derden kenbaar gemaakt, is de opdrachtgever jegens het kantoor gehouden die derden er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde van de inhoud van de werkzaamheden op enige wijze gebruik maakt is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden verbonden.
 3. Op de dienstverlening is de klachten- en geschillenregeling Advocatuur van toepassing met uitzondering van geschillen die de incasso betreffen van een of meer door het kantoor aan de opdrachtgever verzonden declaraties.

Aansprakelijkheid

 1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de conform de richtlijnen van de Nederlandse Orde van Advocaten geldende beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar komt, behoudens geval van opzet of grove schuld aan de zijde van het kantoor. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat het kantoor in desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar ter zake van honoraria aan de opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
 2. De keuze van door het kantoor in te schakelen hulppersonen en derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
 3. Het kantoor is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden indienen voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersonen of de derden kan worden verhaald. Het kantoor is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen en derde namens de opdrachtgever te aanvaarden.
 4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.
 5. De opdrachtgever vrijwaart het kantoor tegen alle aanspraken van derden, de in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van het kantoor.

Kosten Rechtsbijstand

Toevoeging in het kader van de Wet op de Rechtsbijstandalgemene voorwaarden
 1. De opdrachtgever is tijdens het intake gesprek geïnformeerd omtrent de mogelijkheid een toevoeging aan te vragen bij de Raad voor de Rechtsbijstand indien er sprake is van onvermogen. Daarbij is de keuze gebruik te maken van deze mogelijkheid aan de opdrachtgever gelaten.
 2. Zo de opdrachtgever gebruik wenst te maken van de mogelijkheid een toevoeging op grond van de Wet op de Rechtsbijstand, verklaart de opdrachtgever zich ermee bekend dat indien het kantoor namens hem een toevoeging aanvraagt bij de Raad voor Rechtsbijstand (verder te noemen RvR) de RvR zulks ter uitvoering
  van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever (en eventueel diens partner) kan opvragen bij overheidsdiensten, zoals de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 3. Indien in het kader van de rechtsbijstandsverlening een toevoeging dient te worden aangevraagd bij de RvR zal de RvR zulks ter uitvoering van haar wettelijke taak, informatie over de opdrachtgever opvragen bij de gemeentelijke basisadministratie en de belastingdienst.
 4. De RvR bepaalt de hoogte van de eigen bijdrage welke opdrachtgever verschuldigd is.
 5. Griffierecht, leges, deurwaarderskosten, kosten opvragen medische informatie en alle verdere door het kantoor te maken kosten bij derden in welke zin dan ook, verder te noemen verschotten, vallen buiten de toevoeging en worden separaat in rekening gebracht bij opdrachtgever.
 6. De door het kantoor verzonden declaraties voor de eigen bijdrage en/of verschotten dienen binnen 14 dagen na dagtekening te zijn voldaan zonder enig beroep van de opdrachtgever op korting, opschorting en/of verrekening, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt in verzuim te zijn.
 7. Indien bij een aansprakelijkheidszaak alsnog aansprakelijkheid wordt erkend, zal de toevoeging worden ingetrokken en is hetgeen onder ‘advocaatkosten’ en ‘aansprakelijke tegenpartij’ staat vermeld, van toepassing.

Advocaatkosten

Algemeen
 1. Opdrachtgever ontvangt van het kantoor een declaratie met urenverantwoording, alsmede specificatie van eventuele verschotten, welke declaratie binnen 14 dagen na declaratiedatum moet worden voldaan door opdrachtgever op de kantoorrekening van het kantoor.
 2. Indien opdrachtgever voor einde van de zaak de opdracht intrekt, is opdrachtgever gehouden de dan nog openstaande declaraties terstond volledig te voldoen.
 3. Tot de schade van het kantoor, die het gevolg is van enig toerekenbaar tekortschieten door de opdrachtgever in diens verplichtingen jegens het kantoor, behoren mede alle kosten van gerechtelijk en buitengerechtelijke maatregelen. Indien het tekortschieten van de opdrachtgever betreft de niet tijdige betaling van de door het kantoor te maken kosten van buitenrechtelijke bijstand wordt deze vastgesteld op 15% van de verschuldigde hoofdsom met een minimum van € 200,00 te vermeerderen met de verschuldigde omzetbelasting.
Aansprakelijke tegenpartij
 1. algemene voorwaardenIndien er sprake is van een aansprakelijke tegenpartij, welke ook daadwerkelijk de aansprakelijkheid heeft erkend, zullen de declaraties rechtstreeks worden voorgelegd aan die partij, welke deze declaraties aan het kantoor rechtstreeks zal voldoen.
 2. Zo deze aansprakelijke partij de declaraties niet voldoet is opdrachtgever gehouden deze zelf aan het kantoor te voldoen bij het eerst komende voorschot, welk voorschot dan met toestemming van opdrachtgever zal worden overgemaakt op de bankrekening van de Stichting Derdengelden Maliebaan Advocaten. Het resterende bedrag zal worden voldaan
  aan opdrachtgever en de declaratie zal worden vermeld op de schadestaat, zodat deze alsnog zal worden vergoed aan opdrachtgever door de aansprakelijke partij of zal worden meegenomen in de eindafrekening.
 3. Opdrachtgever verklaart dat hij bij aanvaarding van de opdracht door het kantoor in het kader van een aansprakelijkheidszaak in de meest brede zin des woords, toestemming geeft dat de declaratie door de aansprakelijke tegenpartij direct aan het kantoor wordt voldaan. Daartoe ondertekent opdrachtgever een toestemmingsverklaring.
 4. Het is aan het kantoor of deze verrekening zoals vermeld onder 2. op deze wijze zal plaatsvinden of dat het kantoor zich op grond van de Wet Deelgeschillen zal wenden tot de bevoegde rechter, waarbij opdrachtgever nu vooralsnog reeds toestemming verleent en opdracht verleent aan het kantoor ter uitvoering hiervan, in de breedste zin des woords. Een en ander laat onverlet dat opdrachtgever te allen tijde verantwoordelijk is en blijft voor de betaling van de declaraties en/of andere kosten, zoals vermeld onder 2. totdat deze geheel zijn voldaan.
 5. Indien opdrachtgever de opdracht intrekt, is opdrachtgever ook indien er een aansprakelijke tegenpartij is, gehouden terstond de nog openstaande declaraties en de eindafrekening per datum overname te voldoen op de kantoorrekening.

Reacties zijn gesloten.